Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Deklaracje VAT, PIT, CIT

Dokumenty do Urzędu Skarbowego:
VAT - podatek od towarów i usług,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych.
Wszystkie deklaracje po pobraniu zostaną przesłane na Twój adres e-mail.

VAT-7 Deklaracja Deklaracja dla podatku od towarów i usług Uwaga - Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

›› Pobierz teraz

VAT-7 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
Deklaracja miesięczna.
Uwaga - Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 31 maja 2004 r. Nr 123, poz. 1292)

Deklaracja do wydrukowania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
vaty deklaracje, podatek vat,
vat -7 deklaracja, podatek od towarów i usług, wat deklaracja,
podatki pośrednie, dokumenty online do pobrania,
urzad skarbowy, vat-7 deklaracja,
vat - 7 deklaracja,
vat 7, urząd skarbowy deklaracje, podatek pośredni,
vat- 7 deklaracja,

VAT-7K eklaracja dla podatku od towarów i usług Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 31 maja 2004 r. Nr 123

›› Pobierz teraz

VAT-7K - Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
Deklaracja kwartalna.
Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 31 maja 2004 r. Nr 123, poz. 1292).

Deklaracja do pobrania i wydrukowania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
vat - 7k deklaracja, vat-7k deklaracja, vat -7k deklaracja,
dokumenty online do pobrania, podatek od towarów i usług, dokumenty online do pobrania, vat- 7k deklaracja, urzad skarbowy, dokumenty do pobrania, podatek vat, urząd skarbowy deklaracje,
formularz online,
podatek pośredni,
wat deklaracja, vat 7 k deklaracja,

PIT-36

›› Pobierz teraz

FORMULARZ PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma
zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy
niezależnie od liczby źródeł przychodów:
1) prowadzili:
− pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy
zastosowaniu skali podatkowej,
− działy specjalne produkcji rolnej,
2) uzyskali przychody:
− z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym
charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
− od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
− ze źródeł przychodów położonych za granicą,
− z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali
podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał
obowiązku odprowadzenia zaliczek,
3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
5) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,
6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę
rodzinną),
7) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
8) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a
ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.
W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden
z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.
Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje
dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla
osób samotnie wychowujących dzieci.

Pobierając PIT-36 w załączniku otrzymasz Deklaracje PIT-36 oraz broszure informacyjną do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)w 2006 roku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Podatek dochodowy od osób fizycznych,
PIT 36, pit-36,
deklaracja, wypowiedź, pit- 36, formularz online, wypowiedz,
oświadczenie,
oswiadczenie, pit - 36, pit -36, formularz do pobrania,

PIT-37

›› Pobierz teraz

FORMULARZ PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie
art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą”, i którzy w roku
podatkowym:
1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy
zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
− wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy,
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
− emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
− świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
− dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych
spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją
rolną,
− zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
− stypendiów,
− przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów
menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych,
działalności sportowej),
− przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
− świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych,
− należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
− należności z umowy aktywizacyjnej,
2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych
zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,
3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.
W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków,
powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.
Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a ma do nich zastosowanie
art. 45 ust. 1 ustawy, wypełniają zeznanie PIT-36.
Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje
dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla
osób samotnie wychowujących dzieci.

Zeznanie PIT-37 otrzymasz wraz z broszutą informacyjną do zeznania PIT-37
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
w 2006 ROKU.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedź,
formularz online, dokumenty do pobrania, PIT 37,
oswiadczenie,
pit- 37, Podatek dochodowy od osób fizycznych, formularz do pobrania, oświadczenie, pit-37, wypowiedz,
pit - 37, dokumenty online do pobrania, deklaracja, pit -37,

PIT-38

›› Pobierz teraz

Formularz PIT-38 jest przeznaczony dla podatników, którzy w 2006 roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
1) odpłatnego zbycia:
- papierów wartościowych,
- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikajacych,
- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
2) objecia udziałów (akcji) w spółkach osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Deklaracje PIT-38 otrzymasz wraz z broszurą informacyjną do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2006 roku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pit-38, wypowiedź,
deklaracja,
pit- 38,
oświadczenie, dokumenty online do pobrania,
formularz do pobrania, pit -38,
wypowiedz,
PIT 38, dokumenty online do pobrania, pit - 38, oswiadczenie,
Podatek dochodowy od osób fizycznych,
dokumenty do pobrania,

PIT-4 Deklaracja za zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat z tytułu:

›› Pobierz teraz

PIT-4 deklaracja za zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat z tytułu:
- wynagrodzenia ze stosunku: pracy, słuzbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy;
- Emerytury renty krajowe
- Emerytury renty zagraniczne
- Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez organ rentowy
- Świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Deklaracja do pobrania i wydrukowania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Podatek dochodowy od osób fizycznych, pit -4, pit - 4, pit-4,
wypowiedz, oświadczenie,
formularz do pobrania,
formularz online, deklaracja,
PIT 4, oswiadczenie,
pit- 4, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

›› Pobierz teraz

Deklaracja PCC-1

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Druk do pobrania i wydrukowania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
PCC-1 - wzór obowiazujący od 16 sierpnia 2006 r., dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, podatki,
podatek od czynności cywilnoprawnych, czynnosci cywilnoprawne, formularz online,
oświadczenie, dokumenty do pobrania,
formularz do pobrania,
podatek,
pcc-1 - wzor obowiazujacy od 16 sierpnia 2006 r., oswiadczenie,

Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej.

›› Pobierz teraz

Deklaracja PCC-1/A

Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej.

Druk do pobrania i wydrukowania.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie,
PCC-1/A - wzór obowiazujący od 16 sierpnia 2006 r.,
formularz do pobrania,
oswiadczenie,
pcc-1/a - wzor obowiazujacy od 16 sierpnia 2006 r., czynnosci cywilnoprawne,
formularz online,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, podatek od czynności cywilnoprawnych, dokumenty online do pobrania,

PIT-5 Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy.

›› Pobierz teraz

PIT-5 deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy.

Formularz PIT-5 jest przeznaczony dla podatników:
- prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
- osiągajacych przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, PIT 5,
pit - 5, dokumenty online do pobrania, wypowiedź, deklaracja,
formularz do pobrania,
pit -5, formularz online,
pit- 5, wypowiedz, oświadczenie,
Podatek dochodowy od osób fizycznych, oswiadczenie,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

›› Pobierz teraz

PIT 2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pit -2, deklaracja, pit-2,
oświadczenie, formularz do pobrania, dokumenty online do pobrania, wypowiedz,
Podatek dochodowy od osób fizycznych, pit- 2, wypowiedź,
oswiadczenie,
formularz online,
dokumenty do pobrania, pit - 2, dokumenty online do pobrania,

PIT 2A Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

›› Pobierz teraz

PIT 2 oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie, pit - 2a,
wypowiedź, Podatek dochodowy od osób fizycznych,
pit-2a, PIT 2a,
wypowiedz, dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania,
deklaracja, pit -2a,
formularz online, oswiadczenie,
pit- 2a,

PIT 2 C Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w artykule 21 ust. 1 pkt.

›› Pobierz teraz

PIT 2C oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w artykule 21 ust. 1 pkt. 40b ustaw z dnia 26 lipca
1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz do pobrania,
oświadczenie,
pit- 2c,
PIT 2c, oswiadczenie, pit-2c, dokumenty do pobrania,
pit -2c, dokumenty online do pobrania, Podatek dochodowy od osób fizycznych,
formularz online, dokumenty online do pobrania, pit - 2c, deklaracja, wypowiedź,

PIT 3 Oświadczenie osobowy otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie osobowy otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
formularz do pobrania, oświadczenie,
dokumenty online do pobrania, Podatek dochodowy od osób fizycznych,
formularz online, pit-3, PIT 3, wypowiedz, dokumenty do pobrania,
oswiadczenie, deklaracja,
pit- 3, pit - 3,
wypowiedź,

PIT R4 Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

›› Pobierz teraz

PIT R4 Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pit -r4,
Podatek dochodowy od osób fizycznych, pit- r4, dokumenty do pobrania,
pit-r4, pit - r4, formularz online,
wypowiedz,
wypowiedź, oswiadczenie, dokumenty online do pobrania,
deklaracja, formularz do pobrania, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie,

PIT 6 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

›› Pobierz teraz

PIT 6 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pit-6, Podatek dochodowy od osób fizycznych, pit -6, deklaracja,
pit - 6,
wypowiedz,
pit- 6,
formularz online, wypowiedź, dokumenty do pobrania, PIT 6,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
formularz do pobrania, oswiadczenie,

Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

›› Pobierz teraz

PIT 11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
PIT 11, formularz do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
deklaracja,
oswiadczenie, pit- 11, Podatek dochodowy od osób fizycznych, pit -11, wypowiedz,
oświadczenie, wypowiedź,
dokumenty do pobrania, pit - 11,
formularz online,

PIT 23 Deklaracja o osiągniętych z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczłtowanym podatkiem dochodowym

›› Pobierz teraz

PIT 23 Deklaracja o osiągniętych z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczłtowanym podatkiem dochodowym

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pit- 23, formularz do pobrania,
PIT 23, dokumenty online do pobrania, pit -23,
deklaracja, wypowiedz,
wypowiedź,
formularz online, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie, dokumenty do pobrania, pit-23,
pit - 23,
Podatek dochodowy od osób fizycznych,

PIT R Informacja o wypłaconych podatkowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

›› Pobierz teraz

PIT R Informacja o wypłaconych podatkowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania, oswiadczenie, wypowiedz,
pit - r, pit -r,
pit- r, deklaracja, Podatek dochodowy od osób fizycznych,
pit-r,
PIT r,
formularz online,

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające mające w Polsce miejsca zamieszkania

›› Pobierz teraz

IFT 1 / IFT 1R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające mające w Polsce miejsca zamieszkania [Information of revenue (income)derived by nonresident natural presons

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
osoba fizyczna,
wysokość przychodu,
miejsce zamieszkania, formularz do pobrania, wyskość dochodu,
formularz online, ift 1 / ift 1r,
zamieszkanie,

Informacja o wysokości przychodów (dochodów)wpłaconych lub postanowionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania

›› Pobierz teraz

IFT 3 / IFT 3R Informacja o wysokości przychodów (dochodów)wpłaconych lub postanowionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania [Informatnio on revenue (income) derived by non-resident beneficial owner or infermediary agent

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
miejsce zamieszkania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
wysokość przychodu,
wyskość dochodu, formularz online,
formularz do pobrania,
dokumenty online do pobrania, osoba fizyczna, ift 3 / ift 3r, zamieszkanie,

Informacja o wysokości wypłaconego stypendium

›› Pobierz teraz

PIT 8S Informacja o wysokości wypłaconego stypendium

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedz, oswiadczenie, PIT 8s,
pit-8s,
pit- 8s, dokumenty do pobrania, pit - 8s, pit -8s, formularz online,
oświadczenie,
deklaracja, dokumenty online do pobrania, Podatek dochodowy od osób fizycznych,

Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczonego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatnika

›› Pobierz teraz

PIT 12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczonego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatnika

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
PIT 12, pit-12,
deklaracja, formularz do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wypowiedź, pit -12,
oświadczenie, oswiadczenie, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wypowiedz,
formularz online, pit- 12, Podatek dochodowy od osób fizycznych,

Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

›› Pobierz teraz

CIT-6AR Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cit -6ar, deklaracja,
formularz online,
formularz do pobrania, Podatek dochodowy od osób prawnych,
dokumenty do pobrania,
cit-6ar, dokumenty online do pobrania, cit - 6ar,
podatki, cit- 6ar, CIT 6aR,
podatek dochodowy, wypowiedź,
dokumenty online do pobrania,

Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

›› Pobierz teraz

Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedź, podatek dochodowy,
Podatek dochodowy od osób prawnych,
cit-6r,
podatki,
deklaracja, cit -6r,
formularz do pobrania,
cit - 6r, cit- 6r,
formularz online, CIT 6R,

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

›› Pobierz teraz

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja,
CIT 7,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
Podatek dochodowy od osób prawnych,
formularz do pobrania,
podatek dochodowy,
formularz online, cit- 7, cit - 7, dokumenty online do pobrania, cit-7,
podatki, wypowiedź,
cit -7,

Zeznanie wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

›› Pobierz teraz

CIT 8 Zeznanie wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cit -8, Podatek dochodowy od osób prawnych, cit - 8,
podatek dochodowy, dokumenty do pobrania,
podatki,
formularz online, wypowiedź, deklaracja, formularz do pobrania, CIT 8, cit-8, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, cit- 8,

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

›› Pobierz teraz

CIT 8A Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cit - 8a,
podatek dochodowy,
CIT 8a,
formularz online,
dokumenty do pobrania,
podatki,
cit- 8a, Podatek dochodowy od osób prawnych,
dokumenty online do pobrania, cit-8a,
dokumenty online do pobrania, deklaracja, formularz do pobrania, wypowiedź, cit -8a,

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy

›› Pobierz teraz

CIT 8B Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz online, dokumenty online do pobrania, cit - 8b,
dokumenty do pobrania,
wypowiedź,
formularz do pobrania, cit-8b,
Podatek dochodowy od osób prawnych,
CIT 8b,
cit- 8b,
dokumenty online do pobrania,
podatki,
cit -8b, podatek dochodowy, deklaracja,

Informacja o odliczanych od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

›› Pobierz teraz

CIT-8O informacja o odliczanych od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz do pobrania, cit - 80, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
deklaracja,
cit-80,
formularz online,
podatek dochodowy,
wypowiedź, dokumenty do pobrania,
cit- 80,
Podatek dochodowy od osób prawnych, podatki, CIT 80, cit -80,

Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

›› Pobierz teraz

CIT 9R Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
cit-9r,
deklaracja,
podatki, Podatek dochodowy od osób prawnych, formularz online, CIT 9R,
dokumenty online do pobrania, podatek dochodowy, dokumenty online do pobrania, cit- 9r, formularz do pobrania,
wypowiedź, dokumenty do pobrania, cit -9r,
cit - 9r,

Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione oświadczeniu

›› Pobierz teraz

CIT 11R Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione oświadczeniu
CIT 5 lub deklaracja CIT 6AR

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz do pobrania, dokumenty online do pobrania, wypowiedź,
cit- 11r, cit-11r, deklaracja,
CIT 11r,
dokumenty do pobrania,
formularz online,
Podatek dochodowy od osób prawnych, cit -11r,
podatki, dokumenty online do pobrania,
cit - 11r,
podatek dochodowy,

Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych /przekazywanych darowiznach

›› Pobierz teraz

Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych /przekazywanych darowiznach

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Podatek dochodowy od osób prawnych,
deklaracja, cit- d,
dokumenty online do pobrania,
formularz do pobrania,
CIT d, podatek dochodowy,
cit-d, cit - d, podatki, cit -d, dokumenty online do pobrania, wypowiedź,
formularz online, dokumenty do pobrania,

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

›› Pobierz teraz

IFT-2/IFT-2R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (Income) Derived be legal persons having no seat or board of mangament on the territory of the republic of poland

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
miejsce zamieszkania, osoba fizyczna, zamieszkanie, dokumenty do pobrania, formularz online, wysokość przychodu, formularz do pobrania, dokumenty online do pobrania, IFT-2/IFT-2R,
wyskość dochodu,

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągnięto przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku

›› Pobierz teraz

WZP 1K Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągnięto przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zysku,
dochód,
wysokośc, wysokość zysku,
dokumenty do pobrania, zysk, dokumenty online do pobrania, oświadczenie, oswiadczenie, wypowiedz,
wypowiedź, dokumenty online do pobrania,
deklaracja,
wzp - 1k,
wzp-1k,

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku

›› Pobierz teraz

WZP 1M Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzp - 1m, dokumenty online do pobrania, WZP 1m,
dochód, dokumenty do pobrania, wzp- 1m, wzp -1m,
dokumenty online do pobrania, zysku,
wypowiedź,
wzp-1m,
oswiadczenie,
deklaracja, zysk, wysokośc,

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego państwowe o wpłatach zysku

›› Pobierz teraz

WZP 1R Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego państwowe o wpłatach zysku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzp - 1r,
WZP 1R,
dokumenty do pobrania,
wypowiedź, zysku,
dochód, oświadczenie, deklaracja,
wypowiedz, oswiadczenie, dokumenty online do pobrania,
zysk,
wzp-1r,
wysokośc,
wzp- 1r,

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku

›› Pobierz teraz

WZS 1K Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wysokośc,
wzp-1k,
zysku,
wzp - 1k,
wypowiedź, dokumenty do pobrania,
zysk,
wysokość zysku,
oswiadczenie, wypowiedz, deklaracja,
wzp- 1k, wzp -1k,
dokumenty online do pobrania,
WZP 1k,

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku

›› Pobierz teraz

WZS 1R Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypowiedz, formularz do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, wysokośc, wzp - 1r,
dochód, dokumenty online do pobrania,
wzp -1r,
zysk,
formularz online,
oświadczenie,
oswiadczenie, wysokość zysku, deklaracja,

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku

›› Pobierz teraz

WZS 1M Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dochód,
oswiadczenie, dokumenty online do pobrania,
oświadczenie, dokumenty do pobrania,
wzp - 1m, dokumenty online do pobrania,
wysokość zysku,
wzp-1m,
wypowiedz, wypowiedź,
wzp- 1m,
wzp -1m, zysk,
deklaracja,

VAT 7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług.

›› Pobierz teraz

VAT 7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz online,
podatek od towarów i usług, vat-7,
vat - 7,
podatki pośrednie, formularz do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wat, podatek pośredni, vat -7,
dokumenty do pobrania,
vat,
vat- 7, vat, dokumenty online do pobrania,

VAT 7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług

›› Pobierz teraz

VAT 7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
vat-7k, podatki pośrednie,
formularz online, dokumenty do pobrania, podatek od towarów i usług, podatek vat, dokumenty online do pobrania,
urząd skarbowy deklaracje, urzad skarbowy,
vat,
vat 7 k, vat - 7k,
vat- 7k, vat -7k,
podatek pośredni,

Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podatkiem akcyzowym

›› Pobierz teraz

VAT Z/ AKC Z Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podatkiem akcyzowym

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
vat Z/ AKC Zdeklaracja,
dokumenty online do pobrania, urzad skarbowy,
podatek vat,
urząd skarbowy deklaracje, podatek od towarów i usług,
dokumenty do pobrania, vat -Z/ AKC Z deklaracja, podatek pośredni, vat- Z/ AKC Z deklaracja, dokumenty online do pobrania,
podatki pośrednie, vaty deklaracje,
vat - Z/ AKC Z deklaracja, vat- Z/ AKC Z deklaracja,

POG-1A Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemny

›› Pobierz teraz

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych).

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek dla salonów automatów, dokumenty online do pobrania, pog -1a, podatek od automatów, podatek od gier,
podatek od gier losowych, pog - 1 a,
pog,
formularz online,
podatek za gry,
pog 1 a, pog 1a,
deklaracja podatkowa,
dokumenty online do pobrania, podatek dla kasyn,

POG-1B Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne).

›› Pobierz teraz

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne).

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja podatkowa, deklaracja na podatek od gier,
podatek od bingo,
pog - 1b, pog, pog 1 b,
pog-1b,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
pog1b, dokumenty do pobrania,
podatek od gier,
pog 1b,

POG-1C Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe).

›› Pobierz teraz

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe).

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pog 1c,
podatek od gier liczbowych,
pog- 1 c,
formularz online,
dokumenty online do pobrania, podatki z grami liczbowymi, pog - 1 c, pog-1c,
pog -1 c,
dokumenty do pobrania, pog,
pog - 1c, pog -1c,
gry liczbowe i podatek,
pog 1 c,

POG-2 Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podatnika podatku od gier, urządzającego grę bingo fantowe).

›› Pobierz teraz

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podatnika podatku od gier, urządzającego grę bingo fantowe).

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz online, dokumenty online do pobrania,
de, pog2,
podatek od bingo,
pog -2, gry fantowe,
pog 2, dokumenty do pobrania,
pog- 2,
pog-2,
dokumenty online do pobrania,
formularz do pobrania,

POG-2A Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemny

›› Pobierz teraz

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych).

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pog - 2 a,
pog 2 a, pog-2a,
pog 2a, pog -2a,
podatek od gier liczbowych, gry losowe i podatek, formularz online,
pog- 2a,
podatek przy własnej działalności w zakresie gier losowych, podatek od wlasnej dzialalnosci w zakresie gier losowych,
formularz do pobrania,

POG-2B Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne).

›› Pobierz teraz

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne).

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pog -2b, podatek, dokumenty online do pobrania, deklaracja gry, gry,
dokumenty online do pobrania, pog-2b,
gry podatek,
pog 2 b,
pog- 2 b, podatek od gier, dokumenty do pobrania, pog - 2b, formularz do pobrania, formularz online,

POG-2C Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe).

›› Pobierz teraz

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe).

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pog- 2 c, podatek od gier, pog -2 c,
pog 2c, pog-2c,
dokumenty do pobrania, podatek,
pog - 2c,
formularz online, dokumenty online do pobrania, gry podatek,
pog -2c,
pog 2 c,
pog- 2c, gry,

Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji.

›› Pobierz teraz

Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz do pobrania, dokumenty online do pobrania, dt- 1, dt 1,
dt-1,
dt - 1, dokumenty do pobrania, dt-1/a, dokumenty online do pobrania,
dt 1a, dt -1,
podatek od środków transportowych, formularz online,

SD-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku.

›› Pobierz teraz

Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sd- 2, formularz online,
dokumenty online do pobrania, wysokosci pobranego i wplaconego podatku, sd -2,
styczen 2007 podatki, sd 2,
formularz do pobrania, sd-2, deklaracja o pobranym podatku, wzory 2007,
deklaracja o wpłaconym podatku, dokumenty do pobrania,
deklaracja pobranego podatku,
dokumenty online do pobrania,

SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.

›› Pobierz teraz

Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek od nabycia praw majatkowych,
wzory 2007,
styczen 2007 podatki,
wzór styczeń 2007,
podatki 2007, dokumenty do pobrania, podatek od nabycia praw majątkowych,
sd -3, sd- 3, podatek od nabycia rzeczy,
dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania, sd 3,
sd - 3,
sd-3,

SD-3/A Informacja o pozostałych podatnikach.

›› Pobierz teraz

Informacja o pozostałych podatnikach. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory 2007,
formularz online,
formularz do pobrania, formularz online, informacja o pozostałych podatnikach, dokumenty online do pobrania,
sd-3a, SD-3/A,
styczen 2007 podatki,
dokumenty do pobrania, sd- 3/a, sd 3a,
podatki 2007,
formularz do pobrania,
wzór styczeń 2007,

SD-Z1 Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
sd -z 1,
sd z1, podatki 2007, sd- z 1,
wzory 2007, prawa majatkowe i podatek,
sd- z1,
styczen 2007 podatki,
sd-z 1,
sd -z1, dokumenty do pobrania,
nabycie własności+podatek, dokumenty online do pobrania,
wzór styczeń 2007, sd-z1,

Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika.

›› Pobierz teraz

Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika, pobrany i wpłacony podatek, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, pcc- 2,
pcc - 2, formularz online, dokumenty do pobrania,
formularz do pobrania,
pcc-2,
pcc -2, pcc 2,

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

›› Pobierz teraz

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz online, podatek od czynności cywilno-prawnych,
formularz do pobrania,
pcc 3,
pcc- 3, podatek od czynnosci cywilnoprawnych, pcc-3, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, podatek od czynności cywilnoprawnych, dokumenty online do pobrania,
pcc -3, pcc - 3,
podatek od czynnosci cywilno-prawnych,

Informacja o pozostałych podatnikach.

›› Pobierz teraz

Informacja o pozostałych podatnikach. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
pcc 3/a,
pcc-3/a,
pcc 3a, dokumenty do pobrania,
informacja o pozostałych podatnikach,
pcc-3a,
informacja o pozostalych podatnikach,
dokumenty online do pobrania, formularz online, formularz do pobrania,

Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji.

›› Pobierz teraz

Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji. Wzór obowiązuje od 2007 roku. Do 31 grudnia 2007 roku można jednak składać deklaracje wg starego wzoru.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dt - 1, formularz online,
dokumenty do pobrania,
dt- 1, podatek od środków transportowych,
dokumenty online do pobrania, dt-1/a, dt 1a,
dt -1, dt 1,
dt-1,
formularz do pobrania,

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji).

›› Pobierz teraz

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji).

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
siedziba dla celów podatkowych, cfr-1, certyfikat rezydencji,
cfr 1, formularz online,
druk cfr 1,
dokumenty online do pobrania, cfr 1 formularz,
cfr 1, Zaświadczenie o miejscu zamieszkania,
formularz do pobrania,
dokumenty do pobrania, cfr- 1, cfr-1,
cfr -1,

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy).

›› Pobierz teraz

Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy).

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz cfr2,
cfr -2, cfr - 2, zaświadczenie o miejscu zamieszkania osoby fizycznej osiągającej przychody,
cfr- 2, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
cfr-2,
formularz do pobrania,
druk cfr2,
formularz online,
formularz cfr 2 cfr 2, druk cfr 2, zaświadczenie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, cfr-2,

Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Dokument PDF - Tylko do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
formularz online,
formularz do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
PIT-2k,

PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym.

›› Pobierz teraz

Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym.

Dokument PDF - tylko do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
formularz do pobrania,
PIT/Dformularz online, dokumenty do pobrania,

PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu)i od podatku.

›› Pobierz teraz

Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu)i od podatku.

Dokument PDF - tylko do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania,
formularz online,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

VZM - 1 Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 01-05-2004r do 31-12-2007r.

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 01-05-2004r do 31-12-2007r.

Dokument PDF - tylko do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, formularz do pobrania, formularz online,

VZM - 1/A Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.

›› Pobierz teraz

Załącznik nr 1 do VZM - 1

Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.

Dokument PDF - tylko do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
formularz do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, formularz online,

Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.

›› Pobierz teraz

Załącznik nr 2 do VZM - 1

Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.

Dokument PDF - tylko do wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

›› Pobierz teraz

FORMULARZ PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma
zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy
niezależnie od liczby źródeł przychodów:
1) prowadzili:
− pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy
zastosowaniu skali podatkowej,
− działy specjalne produkcji rolnej,
2) uzyskali przychody:
− z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym
charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
− od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
− ze źródeł przychodów położonych za granicą,
− z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali
podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał
obowiązku odprowadzenia zaliczek,
3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
5) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,
6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę
rodzinną),
7) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
8) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a
ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.
W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden
z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.
Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje
dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla
osób samotnie wychowujących dzieci.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Deklaracje VAT, PIT, CIT

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pit 36,
pity na 2008, pit na rok bieżący,
pit 2008,
pit na nowy rok,
pit 36 2008r, aktualne pity,