Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

zakresobowiazkow.pl

Zakres obowiązków pracownika

Szukaj:

Kategorie:

› Zakresy Czynności Pracowników› W pracy› Umowy zlecenia› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Prawo pracy› Różne› BHP Instrukcje› PITy - rozliczenia za 2007 r› Horoskop - Znak zodiaku› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień› Referencje› Prawo pracy dla kobiet w ciąży› Listy motywacyjne i CV› Umowy związane z pracą› Wykup mieszkania› Deklaracje VAT, PIT, CIT› Dokumenty do Banku› Dokumenty przydatne przy budowie› Druki księgowe› Grzecznościowe› Informacje dla Urzędu Skarbowego› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Narodowy Fundusz Zdrowia› NIP› Pisma do Urzędu Skarbowego› Pisma do TP S.A i innych operatorów› Pozwy sądowe› Prawo spółek handlowych› Prośby do Urzędu Skarbowego› Różne umowy› Sprawozdawczość Budżetowa› Studencik› Ubezpieczenia› Umowy budowlane› Umowy dzierżawy› Umowy informatyczne› Umowy najmu/sprzedaży› Umowy użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Upoważnienia› W urzędzie› Weksle› Wnioski do Urzędu Skarbowego› Wnioski sądowe› Zamówienia, reklamacje› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› Zwrot akcyzy

Pozwy sądowe

Pozew to pismo procesowe wszczynające proces cywilny, zawierające powództwo (skonkretyzowane żądanie określonego zachowania wysunięte przez składającego - powoda przeciwko określonej osobie - pozwanemu) oraz uzasadnienie przytaczające okoliczności faktyczne na poparcie powództwa. Pozew nie musi zawierać podstawy prawnej przyszłego rozstrzygnięcia. W kategorii wzory pozwów sądowych w różnych sprawach.

Pozew o podwyższenie alimentów

›› Pobierz teraz

Jak wystąpić o zwiększenie alimentów?

Złóż w sądzie pozew o podwyższenie alimentów. W pozwie musisz podać uzasadnienie dlaczego domagasz się zwiększenia alimentów.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozew o podwyzszenie alimentow,
Pozew o podwyższenie alimentów,
wzory pozwów i wniosków sądowych, wzory pozwów sądowych,
podniesienie alimentow,
odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów,
dokumenty online do pobrania,
pozew o podwyższenie alimentów wzór, wzór pozwu o podwyższenie alimentów, pozew o podwyższenie alimentow,
wzor pozwu o podwyzszenie alimentow, pozdywzszenie alimentów, pozwy sądowe,
alimenty,
pozew o podwyzszenie alimentów,

Pozew o rozwód z winy pozwanego

›› Pobierz teraz

Gotowy do wypełnienia (lub edycji do własnych potrzeb) pozew o rozwód z winy pozwanego (przykładowy powód - nadużywanie alkoholu).

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
pozwy sądowe,
pozwy o rozwód, druki pozwów sądowych,
pozew, dokumenty online do pobrania,
pozwy sądowe wzory,
rozwod, pozew o rozwód, pozew rozwodowy,
Pozew o rozwód z winy pozwanego, wzory pozwów i wniosków sądowych, dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, wzory pozwów sądowych,

Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Pozew o nawiązanie stosunku pracy-umowy o pracę.
Dokument Word do edycji.

Pismo wraz z uzasadnieniem opartych na artykułach prawnych do sądu, w którym powód wnosi o:
- nawiązanie przez pozwanego z powodem stosunku pracy - umowy o pracę przy zachowaniu dotychczasowego stanowiska oraz warunków pracy i płacy,
- zasądzenie od pracodawcy na rzecz powoda kwoty wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie,
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania,
- przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda,
- nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności,
- przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej,
- wydanie wyroku zaocznego.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowy o pracę, umowa o pracę,
dokumenty do pobrania, pismo,
umowa o prace,
dokument online,
dokument sądowy,
wzory pozwów sądowych,
dokumenty sądowe,
pozew o nawiazanie stosunku pracy - umowy o prace,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
druki pozwów sądowych, pozwy sądowe wzory, stosunki w pracy,

Pozew o ochronę naruszonego posiadania

›› Pobierz teraz

Pozew o ochronę naruszonego posiadania.
Dokument Word do edycji.

Przykładowy pozew do sądu wraz z uzasadnieniem o:
- zakazanie pozwanemu naruszania działki będącej własnością powoda,
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,
- nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,
- przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda,
- wezwanie na rozprawę i przesłuchanie wymienionych w piśmie świadków

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, posiadac ochronę,
dokument do pobrania, dokumenty sądowe, ochraniać naruszone posiadanie, ochrona naruszonego posiadania, pozwy sądowe, wzory pozwów sądowych, naruszać, pisma, wzory pozwów i wniosków sądowych,
pozew o ochrone naruszonego posiadania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument sądowy,

Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności

›› Pobierz teraz

Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności.
Dokument Word do edycji.

Pismo do sądu wraz z uzasadnieniem składane przez matkę reprezentującą małoletniego powoda wnosząc o:
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda określonej kwoty wraz z odsetkami,
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,
- przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda,
- zażądanie od komo
ika Sądu Rejonowego w akt sadowych.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, pozew o odszkodowanie przeciwko dluznikowi zajetej,
dokument sądowy, dokument online, pozwy sądowe,
dokumenty sądowe,
wzory pozwów sądowych,
wzory pozwów i wniosków sądowych, pisać pozew,
pismo,
druki pozwów sądowych,
dokumenty do pobrania,
Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej,
odszkodowania,

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę
Dokument Word do edycji.

Przykładowe pismo z do sądu wraz z uzasadnieniem gdzie powód wnosi o orzeczenie w wyroku:
- przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku pracy, przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy,
- zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwotę wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty,
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa,
-przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda,
- wydanie wyroku zaocznego,
- przeprowadzenie dowodów,
- nałożenia na pozwanego pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania powoda na dotychczasowym stanowisku i przy dotychczasowych warunkach pracy i płacy.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o pracę, wypowiadac,
dokumenty online do pobrania,
pismo, wypowiadać, dokumenty do pobrania, pisać pozew,
pisma, druki pozwów sądowych, pozwy sądowe wzory,
pozwy sądowe,
Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę,
dokument online,
dokumenty sądowe,
dokumenty online do pobrania,

Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

›› Pobierz teraz

Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do sądu wraz z uzasadnieniem o przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia, odszkodowanie z powodu,
prace, niezgodne z prawem rozwiązanie umowy, dokumenty sądowe,
pisma, przywracać do pracy,
dokument online,
dokumenty online do pobrania,
praca, dokumenty online do pobrania, pozwy sądowe wzory, Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodo,
pismo, druki pozwów sądowych,

Pozew o zapłatę

›› Pobierz teraz

Podstawowe narzędzie do odzyskiwania należności od niesolidnych dłużników. Pozew o zapłatę, tj. wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, a w wypadku wniesienia sprzeciwu przez dłużnika, zasądzenie dochodzonej kwoty w zwykłym postępowaniu.
Pozew składa się w postępowaniu, w którym nie stosuje się przepisów o postępowaniu uproszczonym.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pisać pozew,
zaplacić, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
Pozew sądowy, pozwy sądowe, zapłacic,
pisma,
dokumenty online do pobrania,
dokument online,
dokument sądowy,
dokument do pobrania, druki pozwów sądowych,
pismo,
wzory pozwów i wniosków sądowych,

Pozew o separację i alimenty

›› Pobierz teraz

Pozew o separację i alimenty.

Gotowy do wypełnienia pozew wraz z uzasadnieniem o:

1) orzeczenie separacji,
2) powierzenie obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem,
3) zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka,
4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu.

Dokument w postaci elektronicznej, gotowy do wypełnienia zaraz po otrzymaniu.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
separacja pozew,
druki pozwów sądowych,
pozwy sądowe wzory,
sąd alimenty,
wzory pozwów i wniosków sądowych, separacja,
alimenty,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania, separacja pozew,
dokumenty online do pobrania, pozew,
pozew o alimenty, dokumenty do pobrania, sąd separacja,

Pozew o rozwód i alimenty

›› Pobierz teraz

Pozew o rozwód i alimenty z winy pozwanego wraz z uzasadnieniem.

Gotowy do wypełnienia pozew o rozwód z winy pozwanego (nadużywanie alkoholu, przemoc w rodzinie).

Pozew otrzymasz na swój adres e-mail.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozew o rozwód, wzory pozwów i wniosków sądowych,
zasądzenie alimentów,
wzory pozwów sądowych, pozew alimenty, pozew, rozwód, sąd, alimenty, dokument do pobrania,
rozwód z winy męża,
rozwody sądowe, pozew o rozwód, rozwod,
druki pozwów sądowych,

Pozew o obniżenie alimentów

›› Pobierz teraz

Jest to wzór dokumentu jaki należy wypełnić i złożyć w celu obniżenia płaconych alimentów. Dokument w formacie *.doc , do edycji na własne potrzeby wraz z opisem jak wypełnić.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druki pozwów sądowych, pozew o obnizenie alimentów, pozwy sądowe,
pozwy sądowe wzory, alimenty,
dokumenty online do pobrania,
obnizyc alimenty,
wzór pozwu o obniżenie alimentów,
dokument do pobrania, jak obniżyć alimenty?, Pozew o obniżenie alimentów, zmiana wysokości alimentów, dokument online, wzory pozwów sądowych, wzór pozwu o alimenty,

Pozew o unieważnienie małżeństwa.

›› Pobierz teraz

Jest to wzór pozwu o unieważnienie małżeństwa. Dokument wystarczy wypełnić zgodnie z zamieszczoną instrukcją, wydrukować i złożyć w sądzie.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozew o anulowanie małżeństwa,
pozwy sądowe,
wzory pozwów sądowych, druki pozwów sądowych,
dokumenty do pobrania,
unieważnienie małżeństwa,
uniewaznienie malzenstwa,
pozew o unieważnienie małżeństwa, anulowanie małżeństwa,
dokument online,
pozwy sądowe wzory, małżeństwo,
pozew o anulowanie malzenstwa, wzory pozwów i wniosków sądowych,
dokument do pobrania,

Pozew o całkowite uchylenie alimentów.

›› Pobierz teraz

Gotowy pozew, który wystarczy wypełnić zgodnie z zamieszczonym opisem. Po wydrukowaniu można od razu składać dokument w Sądzie Rejonowym.
Plik w formacie *.doc - prosty i łatwy w edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
uchylenie alimentów,
pozwy sądowe wzory, pozew o zwolnienie z alimentow, dokumenty online do pobrania,
zwolnienie z alimentów, wzory pozwów i wniosków sądowych, zwolnienie z alimentow, dokument do pobrania, uchylenie alimentow, alimenty,
druki pozwów sądowych,
pozwy sądowe, pozew o zwolnienie z alimentów,

Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami.

›› Pobierz teraz

Jest to gotowy dokument, który należy jedynie wypełnić własnymi danymi personalnymi, wydrukować i złożyć w Sądzie Rejonowym. W celu poprawnego wypełnienia należy posługiwać się zamieszczoną instrukcją w dokumencie.
Plik w formacie *.doc - bardzo łatwy w edycji.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, wspolnosc majatkowa, druki pozwów sądowych,
wzory pozwów sądowych,
dokument do pobrania,
dokument online,
dokumenty online do pobrania, pozwy sądowe wzory,
zniesienie wspolnosci majatkowej,
zniesienie wspólności majątkowej, pozew o zniesienie wspolnosci,
anulowanie wspólności majątkowej,
pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami, wspolnosc majatkowa miedzy malzonkami,
pozwy sądowe,

Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

›› Pobierz teraz

Przykładowy wzór pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzory pozwów sądowych,
pozbawienie wykonalności wyroku, dokumenty online do pobrania, pozwy sądowe wzory, dokument online,
pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, wzory pozwów i wniosków sądowych,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania,
dokumenty do pobrania, pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, druki pozwów sądowych,
pozwy sądowe,

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

›› Pobierz teraz

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online,
pozwy sądowe, oskarżanie, dokumenty online do pobrania, skażenie, sąd, sędzia,
dokument do pobrania, Pozew o sprostowanie świadectwa pracy,
sprostowanie,
wzory pozwów sądowych,
prokurator,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, pozwy sądowe wzory,

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie

›› Pobierz teraz

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
wina, wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, pozew o rozwód z orzekaniem o winie, pozew o rozwód z orzekaniem o winie, dokumenty online do pobrania, pozwy sądowe,
dokument online, wzory pozwów sądowych, druki pozwów sądowych, pozew o rozwod z orzekaniem o winie,
wzory pozwów i wniosków sądowych, pozew o rozwód z orzekaniem o winie,

Pozew o wydanie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Pozew o wydanie nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozew o nieruchomość,
dokumenty online do pobrania, pozew o wydanie nieruchomości, wydanie nieruchomości, dokumenty do pobrania, dokument online,
dokumenty online do pobrania, dokument do pobrania,
nieruchomość,

Pozew o wydanie nieruchomości

›› Pobierz teraz

Pozew o wydanie nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wydanie nieruchomości, nieruchomość,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, dokument online,
pozew o wydanie nieruchomości, pozew o nieruchomość, dokumenty online do pobrania,

Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowę o pracę

›› Pobierz teraz

Pozew o żądanie powoda od pozwanego pracodawcy nawiązania z nim stosunku pracy i zatrudnienia na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania, oraz podjęciu pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Dokument należy złożyć w Sądzie Rejonowym (Sąd Pracy). Pozew zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozew o nawiązanie stosunku pracy,
pracy, stosunku, - umowę,
pozew sądowy,
o pracę, Pozew, o nawiązanie, Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowę o pracę, pozew sądowy,

Pozew o rozwiązanie przysposobienia

›› Pobierz teraz

Pozew o rozwiązanie przysposobienia należy skierować do Sądu Okręgowego w wydziale Cywilnym. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o rozwiązanie przysposobienia jest przygotowany do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pozwy sądowe, pozew o rozwiązanie,
rozwiązanie przysposobienia,
przysposobienie,
pozew sądowy,
pozew przysposobienie,
Pozew, przysposobienia, o rozwiązanie,

Pozew o rozwiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

›› Pobierz teraz

Pozew o rozwiązanie Spółki z o.o. należy złożyć w Sądzie Okręgowym w wydziale Cywilnym. Dokument jest zapisany w formacie doc. należy go otworzyć za pomocą programu Word. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o likwidację Spółki z o.o. jest do pobrania online.

Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS

Więcej w kategorii: Pozwy sądowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Pozew o rozwiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Pozew o rozwiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Pozew o rozwiązanie Spółki z o.o., spółka z o.o.,
Spółki z o.o.,
Pozew o rozwiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,